Hoppa till innehåll

Onsdag före Pingst – Reflektion

Onsdag före Pingst – Reflektion

Onsdagen före pingst

skåda

förvandlingen

reflektion

onsdag före pingst

skådandet av förvandlingen

Sett från den heliga och kosmiska ordningen, är tillståndet där den nuvarande mänskligheten befinner sig är ganska dramatisk, för människan är inte längre den konkreta manifestationen av det heliga och speglar inte längre det gudomliga. Dessutom är vår livsmiljö allvarligt förorenad, särskilt i de omärkliga, subtila livsmiljöerna och sfärerna på jorden och mänskligheten. 

Därför lever vi som människor på den lägsta kvalitativa nivån av den hierarkiska ordningen – inte bara med avseende på änglahorderna, utan också med avseende på mineralriket, växtriket och djurriket, eftersom mineralerna, växterna, djuren och änglarna var och en är på sin naturliga plats. Hur kunde detta hända?

För att få svaret på detta vänder vi oss till myterna om mänskligheten. Myter innefattar inre kunskap som är beslöjad med symbolspråk. Varje myt är som ett ostron där en visdomspärla är gömd. Myter uppmuntrar en människa att uppleva, utforska och blicka inåt.

Enligt den bibliska skapelsemyten i första kapitlet i Första Moseboken skapades människan på den sjätte dagen som en androgyn (man och kvinna i ett) andlig varelse efter Guds avbild. Den ursprungliga människan bär alla dimensioner och nivåer av verklighet inom sig. Absolut valfrihet och kreativ förmåga ger henne stor potential, men de innebär också de största faror eftersom den unga Människan fortfarande är en omedveten gud.

Enligt myten skapades människan av jordens stoft och livets ande blåstes in i hennes näsa: hon började andas in och leva av sin egen skapares energier. Hon fick möjlighet att lära sig att använda sin skapande kraft och sin frihet, och därmed förstå Guds plan av egen erfarenhet. 

Den unga människan kunde sedan utvecklas från ett omedvetet tillstånd till en levande ande-själ för att bli en medveten bro mellan Skaparen och skapelsen.

Hennes ursprungliga kropp bestod av ”stoft” eller ”jord”, den himmelska eterkroppens subtila urmateria. 

Vår grova materiella kropp som vi känner så väl, som vårt jag använder och i vilken vi kan se varandra, består av tät materia och är annorlunda än den ursprungliga kroppen. Denna kropp ingick inte i Guds plan utan är resultatet av en händelse under Mänsklighetens utveckling. I många myter och legender kallas denna händelse för ett fall, ett fall ner i en lägre värld.

En trädgård, en inhägnad plats i Eden, grundades som boning för den Mänskliga Adam, och Eva skapades ur honom. Fyra floder rann dit från en enda källa och trädgården var full av träd med fröbärande frukter. Den man som har väckts till liv ska bara äta av fröbärande frukt, säger 1 Moseboken 1:29. Allt annat som kan tjäna som mat är avsett för de andra varelserna, så som djuren. Mitt i Edens Lustgård finns också två träd: livets träd och kunskapens träd om gott och ont, som är medvetandet om dualitetens träd.

I Edens lustgård görs den androgyne Adam till en dubbelvarelse, en Adam-Eva. Adam är den manliga, inandande och skapande kraften: “medvetandet”. Eva är den kvinnliga, livgivande och produktiva kraften av begär och längtan. Varje person kan själv pröva att begär och längtan är oupplösligt förbundna med dualiteten.

Begär kommer ur existensen av två poler i det dubbla väsendet: man kan bara önska sig något som man inte har, eller att vara någonstans där man inte är. En enhet som är bruten vill återställa sig själv. Och det är begärets enorma kraft som sätter absolut allt i rörelse och därmed möjliggör enhet igen.

I den nuvarande människokroppen uttrycker sig de samverkande krafterna Adam-Eva i ormelden som finns i ryggmärgen. Det kallas ibland för den brinnande ormen (Adam) och kopparormen (Eva) som finns inom varje människa. Eva frestas av ormen, så säger myten, att äta frukten av kunskapens träd på gott och ont. Denna mycket beslöjade benämning indikerar den universella aktiviteten av Adam-Evas två-i-ett-enhet inom varje människa, nämligen att det som fortfarande lever osynligt i medvetandet (Adam) kommer att bli synligt genom Eva som en handling, den produktiva driften. 

Därför äter både Adam och Eva av frukten från trädet på gott och ont, för konsekvenserna av en handling är av nödvändighet alltid lagrade i medvetandet. Adam och Eva bildar tillsammans den enda vägen till självmedvetenhet och kunskap, som en orm som frestar en annan. 

Människan Adam-Eva har den medfödda önskan att vara like med Gud – det är trots allt anledningen till hennes existens – och hon tror att hon bättre skulle kunna förvärva detta tillstånd om hon hade mer kunskap om dualiteten.

Därför, av lust efter kunskap, men i okunnighet och fullständig frihet, gör människan valet att äta från kunskapens träd av gott och ont. Hon blir omedelbart medveten om sin omedvetenhet, sin nakenhet och täcker sin skapande kraft med fikonlöv, som symboliserar uppvaknande och initiering. Adam och Eva kläds sedan av Gud i “djurskinn” eftersom de har ätit av icke-fröbärande frukter som var avsedd för djur och andra varelser. Människan tar emot grova materiella kroppar av antingen manlig eller kvinnlig karaktär och går så sin självvalda erfarenhetsväg till “kunskap om gott och ont”. Mänskligheten blir så att säga invigd i dualitetens mysterier.

Låt oss betrakta en annan bild av essensen av Uppenbarelsemyten, en bild som kan leda till en djupare och inre förståelse. I myten om syndafallet ligger grunden för den fas på den andliga vägen som kallas ”transfigurationen på berget”. Allt som andas in måste också andas ut igen. Det som andas in kommer att andas ut i ett förändrat tillstånd. Det kan betyda luft, men också energier. Syftet med den lilla världen eller mikrokosmos -” Människan” – är att samarbeta för att forma skapelsen genom att andas in, omvandla och sedan utstråla gudomliga energier.

Vissa mänskliga mikrokosmos valde att ta emot de gudomliga energierna men att inte transformera dem och stråla ut dem igen. Denna brinnande koncentration av krafter orsakade överhettning, disharmoni och skada. De skadade mikrokosmos placerades därför utanför Edens lustgård, i ett nytt inhägnat område med en mycket lägre vibration, en högre täthet och olika lagar för att förhindra ytterligare ofog inom skapelsen och för att ge möjligheter till återställande.

Långsamt och gradvis glömde Människan sin höga födelse och sin uppgift. Hon har fallit i sömn i den grova materiens långsamma värld, och hon kan inte uttrycka sitt sanna jag. Hennes himmelska kropp har fallit sönder och hennes förmågor att tänka, känna och vilja har flyttats till “djurhudarna”, till den materiella människan i vilken dessa förmågor fortfarande uttrycks endast i en mycket försvagad form.

De tre sammanlänkade förmågorna att tänka, känna och begära leder alltid till skapande handling, till handlingar. Men på grund av vår omedvetenhet och våra begärs framåtdrivande leder de tyvärr ofta till handlingar som vi ångrar eller inte kan stoppa. Men allt som finns har en medfödd önskan om balans och återhämtning.

Sedan början av “syndafallet” har de himmelska hierarkierna arbetat kontinuerligt för att väcka fallna slumrande mänskliga

varelser för att göra det möjligt för dem att återuppbygga sina himmelska kroppar. För det ändamålet försågs varje fallet mikrokosmos med en tillfällig ersättare: den dödliga människan. Endast genom denna dödliga form kan den fallna mänskligheten återvända till Edens lustgård för att åter ta dess plats som en bro mellan Skapare och skapelsen.

Många världslärare har sänts ut till mänskligheten, många myter och legender har erbjudits, böcker skrivits och mysterieskolor grundats för att hålla minnet av vårt ursprungliga hem vid liv inom den fallna mänskligheten.

Men på grund av våra nuvarande levnadsförhållanden håller våra kroppar av grov materia bara en viss tid och måste kontinuerligt bytas ut. Gång på gång får människans kroppslösa mikrokosmos en ny grov materiell kropp med en dödlig personlighet kopplad till sig.

Endast denna manifesterade personlighet kan fortsätta vägen genom erfarenheterna av “gott och ont” på uppdrag av mikrokosmos och genom detta sätta sin fot på själskroppens andliga väg för återfödelse. En sådan person blir då en Gnosis lärjunge. Många inkarnationer är emellertid nödvändiga innan tillräcklig kunskap om ”gott och ont” uppnås.

För alla dessa personligheter har olika erfarenheter, vars väsen lagras som det vi kallar karma. Det finns nåd i karmalagen: inte en enda upplevelse går förlorad; ingen erfarenhet är i onödan. Därför sägs det:

Jag är en vandrare som byter plats efter plats och hus efter hus tills jag kommer till den Stad och det Hus som är eviga.

De heliga tolvs evangelium 37:8

Mikrokosmos strävan efter “kunskapen om gott och ont” når en fullhet efter många liv och upplevelser med kroppen som åtföljer det. En sorts trötthet, ett konstigt lugn uppstår. Människan vet inte längre vart hon ska rikta sin längtan, hon känner som om hon redan har sett allt, som om hon har upplevt allt. Hon upplever särskilt en djup längtan efter helhet, efter djup och efter sant liv. 

Denna nya önskan kommer från andegnistan och kan lyfta det inre medvetandet till höjderna av Människans sanna liv. När denna nya högre önskan hålls brinnande, och följer själens impulser rakt igenom mycket motstånd, då sker en personlighetsförändring.

Denna förändring avbildas i myten om förvandlingen på berget, som beskrivs i Matteusevangeliet (17:1-13), Markus (9:2-13) och Lukas (9:28-36) och i De Heliga Tolvs Evangelium. Jesus tar med sina lärjungar Jacob, Johannes och Petrus till ett högt berg där de höjer sig upp inom sig själva och söker medveten kontakt med sitt ursprungliga, gudomliga hem. Dessa lärjungar symboliserar personlighetens tre kärnförmågor: att tänka, känna och vilja. I en högre oktav tillhör dessa förmågor själen där de uttrycks som kunskap, kärlek och handling.

I kapitel 46 i De heliga tolvs evangelium läser vi: ”… och medan han bad förändrades hans ansikte, och han förvandlades inför dem, och hans ansikte lyste som solen, och hans kläder var vita som ljuset. Och se, Mose och Elias visade sig för dem och talade med honom, och de talade om lagen och om hans död som han skulle fullborda i Jerusalem. 

Mose talade och sade: “Detta är han om vilken jag förutspådde: ”En profet bland dina bröder, som den Evige ska sända till dig, och det som den Evige talar till honom, ska han tala till dig. Och på honom skall du lyssna; och den som inte vill lyda skall dra sin egen undergång över sig.”

”Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra för oss att vara här; om du låter oss göra tre tabernakel här; ett för dig och ett för Mose och ett för Elias.” Medan han ännu talade, överskuggade ett ljust moln dem, och tolv solstrålar lyste fram bakom molnet, och en röst kom ut ur molnet och sade: 

“Detta är min älskade Son, i vilken jag har funnit behag; hör honom.” Och när lärjungarna hörde det, föll de på sina ansikten och blev förvånade, och Jesus kom och rörde vid dem och sade: “Stå upp och var inte rädda.” Och när de hade lyft upp sina ögon, såg de ingen människa, bara Jesus. Och de sex härligheterna sågs över honom.

De heliga tolvs evangelium 46:1-6

XXX

På grund av den första Eva (begäret efter sann kunskap) placerades mänskligheten en gång i grov materia i en kropp lämplig för detta. Genom den nya Eva, önskan om sant liv, kommer en ny själskropp som består av eterkrafter att bildas. Med denna kropp kommer mänskligheten att kunna gå in i Edens lustgård igen.

Denna nya Jesu kropp – den inre människan – ses i en inre vision. Människan ser något av förvandlingen som äger rum inom henne. De tre stora profeterna Moses, Elias och Jesus talar med varandra i synen. De visar på en trefaldig allians med det Universella Broderskapet som hjälper mänskligheten.

Den Judiska Bibeln kallas också “lagen och profeterna”. Denna lag är den så kallade Toran, tillskriven Moses och återspeglas i de första fem böckerna i Bibeln som de kristna kallar Gamla testamentet. Denna lag är mycket mer än en samling berättelser och förordningar. Den bygger på djup inre kunskap. Därför står det skrivet: “Torans klädnad är inte Toran.”

Moses, en egyptisk invigd och präst av Osiris, symboliserar kunskap om Lagen. Elias representerar profeterna och symboliserar kärlek till Lagen.

Och Jesus, efter dopet i Jordan som Kristus, symboliserar Lagens uppfyllelse. 

Han sa:

Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte

kommit för att förstöra, utan för att uppfylla. Ty sannerligen säger jag er, tills himlen och

jorden förgås, ska på intet sätt det minsta fragment förgås från Lagen eller profeterna förrän allt är uppfyllt. Men se, En som är större än Moses är här och Han kommer att ge er den högre Lagen, ja, den fullkomliga Lagen, och denna Lag ska ni lyda. 

De heliga tolvs evangelium 25:8

Den yttre lagen, inklusive de tio budorden givna av Moses, håller mänskligheten – i vilken själen ännu inte har väckts – inom vissa moraliska gränser. Denna lag skyddar mot kristallisation och förfall och tjänar som förberedelse för inre utveckling. När ett inre uppvaknande har ägt rum och den sjufaldiga själen – symboliserat av Jesus och de sex emanationerna – har blivit tillräckligt kraftfull, ersätter själens högre Lag den yttre lagen.

Bergspredikan är en yttring av den inre Lagen, själens Kärlekslag. Om själens lärjunge faktiskt lyssnar på den inre Lagen i detta utvecklingsstadium, så kan själens rena krafter till att “tänka, känna och önska” återspeglas i personligheten som att ”förstå, älska och tjäna”. Då ljuder en röst ur det starkt strålande molnet som säger:

”Detta är min älskade Son, i vilken jag har välbehag; hör honom.”

Jag är världens Ljus:

den som följer mig skall inte vandra i mörkret,

men ska ha livets Ljus.

De heliga Tolvs Evangelium 46:25

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv