Hoppa till innehåll

Januari 5 Reflektion

Januari 5 Reflektion

Reflektion 5 januari: Sju grundläggande principer för ditt liv

Som mänsklighet står vi i början av en ny era med stora möjligheter som kommer att pågå mer än 2100 år: Vattumannens tidsålder. I vår tid kan de djupare andliga aspekterna av de stora lärdomar Jesus gav världen förstås och förverkligas av miljoner människor eftersom möjligheterna att komma till ett förhöjt tillstånd av andligt medvetande aldrig har varit större än nu.

På vår resa genom livet kan vi lita på vårt djupaste inre jag och den visdom som ställs till förfogande för mänskligheten. Om vi vill gå en andlig väg krävs emellertid mer: gärningen, den intelligenta handlingen i enlighet med den inre kunskapen och den insikt som erhållits. Det är den som är viktig. Eftersom det mänskliga intellektet är långt ifrån fullständigt, tjänar denna handling ett stort syfte! Och tro kommer aldrig att betyda att hålla sig till ett system utan snarare använda möjligheten att omvandla kraften i hjärtat till en medveten handling. Hjärta, huvud och händer: varje medveten handling – vare sig det är en inre eller en yttre handling – som kommer från inre kunskap, är ett vittnesbörd.

Om du vill bestämma en kurs för ditt liv från en gnostisk andlig utgångspunkt, är det meningsfullt att veta var du kom ifrån, var du är nu och i vilken riktning du kan gå. De sju vise definierar sju grundläggande principer (sju postulat) som återspeglar Aquariusålderns inre andliga resa.

De sju grundläggande principerna eller axiomen har den idé som formulerats av Lao Tse som grund ”Den som känner till ursprungets början har Taos tråd i sina händer.” Dessa principer är abstrakta men kommer att förstås av fler och fler människor eftersom den mänskliga tanken blir allt mindre bestämd av vad som uppfattas med sinnena.

 

I kapitel 60 i Aquariusevangeliet säger Jesus:

Livets historia är väl sammanfattad i dessa odödliga postulat. De som utgör de sju höjder på vilka den heliga staden skall byggas. Sju är också de grundstenar på vilka den Universella Kyrkan skall byggas. Människorna är inte tillräckligt utvecklade i den heliga tankens värld för att kunna fatta den Universella Kyrkan. Därför är det verk som Gud har givit mig inte uppbyggandet av denna kyrka.

Jag är sänd för att skapa ett mönster för den kommande kyrkan, ett mönster som denna tidsålder förmår uppfatta.

När den högre tidsåldern kommer, skall den Universella Kyrkan stå på de sju postulaten och bli upprättad enligt den förebild som är given.

 

Man kan dra slutsatsen från introduktionen av Aquariusevangeliet att Jesus i detta avsnitt hänvisar till Fiskarnas (Pisces) era som ”tidsåldern” och Aquariuseran som ”den bättre tidsåldern”. Här är en ”tidsålder” 1/12 av en solcykel på cirka 26 000 år. Varje solår går igenom 12 olika perioder som påverkas astronomiskt av ett tecken från den välkända zodiaken. Solåret är ett resultat av att förlängningen av jordens axel beskriver en cirkel.

När vi klart och tydligt formulerar de idéer som de sju grundläggande principerna i Aquariusevangeliet bygger på och vi kopplar dessa till det vi hittills har diskuterat i reflektionerna i Andlig jul, blir deras ordningsföljd och förhållande tydliga.

  1. Den första principen: Skapandet börjar med tänkande. Den ovetbare Guden skapar också genom att tänka.
  1. Den andra principen: Det finns en storslagen gudomlig skapelseplan som utvecklas enligt vissa lagar. Människan är också en del av detta och är kallad till att samarbeta för att förverkliga denna skapelseplan. Människan var ursprungligen en rent andlig varelse.
  2. Den tredje principen: På grund av hennes starka begär sjönk den ursprungliga andliga människan ner i materiens rike, vilket fick alla livsformer att bli disharmoniska och att det levande utbytet mellan människan och den högre gudomliga verkligheten försvann.

4. Den fjärde principen: Denna ’nedsjunkna andliga människa’ degenererade och förbands med en fysisk kropp och en jordisk personlighet som nästan automatiskt utvecklas till en mer eller mindre perfekt form. Hon växer som när en växt växer och når en gräns där det är möjligt att höja sig till andligt liv. Personligheten, börjar på ett inre begärs grund förbereda sig för ett andligt uppvaknande och förnyelse. Johannes är född, växer upp och börjar förbereda stigen.

5. Den femte principen: Den nya själen (Jesus) är född och växer i den fysiska människan på viljans och trons grund, kärlek till din nästa och universell kärlek. Människan kan återigen ansluta sig till anden genom denna nya själ. Anden är inte sinnet utan är ”en helig andning”, den helande kraften.

6. Den sjätte principen: Den nya själen växer och blir mer kraftfull. Det inre ljuset    skingrar personlighets laster. Hela det mänskliga systemet är nu ett förberett tempel där Kristus kosmiska kraft kommer att leva.

7. Den sjunde principen: Kristi kraft förvandlar hela väsendet av människans själ till ”Helig Andning”. Genom denna inre alkemiska process, genom denna transfiguration, kan människan återvända till den höga gudomliga världen från vilken hon härstammar. Personlighet, själ och ande är då åter en verkningsfull och harmonisk treenighet. Återresan till vårt ursprungliga andliga land är då klar.

 

Enligt den kinesiska vishetsläraren Meng-tse var det nödvändigt att dessa grundläggande principer formulerades. Förfädernas klädnader, säger han, var utslitna och mänskligheten längtade efter mer ljus eftersom ett högre tankesätt hade uppnåtts.

Vad som menas med ”klädnader” är alla de yttre former som den gudomliga visdomen uttrycks på. Heliga skrifter och ritualer är som dräkter: de uttrycker något av den gudomliga visdomen, men de är inte själva gnosis .

De sju grundprinciperna avslöjar en kosmisk bild som är nästan omöjlig för det mänskliga sinnet att föreställa sig. De beskriver den stora utvecklingsplanen för skapelsen där den välkända hermetiska lagen alltid gäller: ”som ovan, så nedan” och: ”som i det stora, så i det lilla”.

Dessa abstrakta principer innehåller därför universella och användbara riktlinjer för människan som vill vara en ”själens lärjunge”. Riktlinjerna för en människas vardag, en människa som vill utveckla sig själv i högsta andliga mening, bygger på kärlekens grund och är härledda från de sju grundläggande principerna i Aquariusevangeliet . De vädjar till hjärta, huvud och händer, och de lyder:

  1. Rena dina tankar genom att fokusera på det högsta inom dig, eftersom tänkande är en kreativ handling. Varje skapare är bunden till sin skapelse.
  1. Lägg din harmoni till de sju kreativa, drivande krafterna som härstammar från den Enda. De har utformat människan och hjälper till att bygga själens rike i oss. Rikta inte din lampa mot de förföriska krafterna i denna värld.
  2. Var uppmärksam på dina begär. De drar ofta ned själen i sinnenas värld där själen sedan trasslar in sig.
  3. Erkänn din stora uppgift som personlighet, eftersom du är jorden där den sanna människans frö ska gro och växa så som plantan växer.
  4. Lita på din inre kunskap och följ den, för tro är en kraft som frigör själens allt betvingande kärlek. Själen dras mot det absoluta ljuset av fyra springare: vilja, tro, kärlek till din nästa och universell kärlek.
  5. Låt förnyelseprocessen slutföras inom dig genom att gå din inre väg, för då kommer allt som hör till sinnena att omvandlas till själsegenskaper. Det är i enhet, frihet och kärlek som själen bygger upp själens kungarike, den Universella kyrkan, som inte byggdes av mänskliga händer. Det heliga, helande andetaget kan sedan sprida sig själv i själen och förvandla människan till den andliga varelse som hon ursprungligen var.
  6. Acceptera dessa sju prövostenar eftersom de är de sju stegen genom vilka Kristus kan sänka sig ner i själen. Kärlekens mysterier finns i ditt hjärtas grav. Kristus, den universella kärleken bor där, precis som dina lidelser.

 

Dessa sju principer är klädnaderna i den universella gnosis genom vilka de stora kosmiska processerna kan ske inom dig. Och de inbjuder dig att följa dem, genom inre förståelse.

Bli då hela mänsklighetens barmhärtiga tjänare och förslösa inte det ni äger på er egen välfärd.

Aqarius Evangeliet 63:16

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv