Hoppa till innehåll

Januari 5 Berättelsen

Januari 5 Berättelsen

Berättelsen 5 januari

Kapitel 63 och 64 i Aquariusevangeliet: Johannes predikade. Jesus döps av Johannes i Jordan.

Johannes gick ner till Jeriko, där han bodde hos Alfeus. När folk fick höra att han var där kom de i stora skaror för att höra honom tala men han talade inte med någon. När tiden var inne gick han ner till vadstället vid floden Jordan och till de skaror som samlats sade han: ”Omvänd er och två er i detta vatten som ett tecken på själens rening. Och se, allt folket kom ner till floden Jordan, där de blev tvagna och var och en bekände sina synder. I hela landet omkring Jordan predikade Johannes under många månader för folket och uppmanade dem till renhet och rättfärdighet. Efter flera dagar återvände han till Betania, där han undervisade.
Först kom endast ett fåtal uppriktiga sökare, men så småningom kom även de själviska och lastbara utan något tecken till ånger eller botfärdighet eftersom de endast infann sig för att andra också kommit. När Johannes såg dessa obotfärdiga och förstockade fariséer och sadducéer sade han: ” Ni huggormars avföda! Oroar det er att höra talas om den vrede som skall komma? Gå i så fall och utför de gärningar som visar er uppriktiga botfärdighet. Är det tillräckligt att ni är Abrahams arvingar? Nej, är mitt svar. Abrahams arvingar är lika syndiga i Guds ögon när de handlar orätt som hedningarna är. O se, yxan skall sättas i varje träd som inte bär god frukt och det skall huggas av vid rötterna och kastas i elden.”
Då frågade folket: Vad skall vi göra? Johannes svarade: ”Bli då hela mänsklighetens barmhärtiga tjänare och förslösa inte det ni äger på er egen välfärd. Den som har två klädnader bör ge den ena åt den som inte har någon och ge en del av all sin mat till de som är i nöd.
När publikanerna frågade honom vad de skulle göra, svarade han dem: ” Pressa inte till er pengar av någon genom hot eller på annat otillbörligt sätt, utan låt er nöja med er lön.

Och när soldaterna kom och frågade vad de skulle göra svarade han: Var inte våldsam mot någon, handla inte felaktigt och var nöjd med den sold ni får.
Bland judarna fanns många som hade väntat på att Kristus skulle komma och de betraktade Johannes som Kristus. Men på deras frågor svarade Johannes: Jag döper er med vatten, som ett tecken på själens rening, men den som kommer efter mig skall döpa er i den Heliga Andes namn och med eld. Han skall skilja agnarna från vetet genom att kasta bort agnarna men skörda vartenda vetekorn. Detta är Kristus. Se, han kommer och skall vandra bland er men ni kommer inte att känna igen honom,
Han är konungen vilkens skoremmar jag inte är värdig att upplösa.
Och Johannes lämnade Betania och återvände till Jordan.

– – – –

Nyheten om Johannes nådde Galiléen och Jesus följde människoskarorna till det ställe vid flodens vadställe där Johannes döparen predikade. När Jesus såg Johannes sade han: Se Gudamänniskan! Se, den störste av siare! Elias har återvänt! Skåda den budbärare som Gud har sänt för att bana vägen! Riket är nära. ”
När Johannes såg Jesus stå bland folket sade han: Se, konungen som kommer i Guds namn!
Och Jesus sa till Johannes: ”Jag vill bli tvagen i vatten som ett tecken för själens rening.
Varvid Johannes svarade: ”Du behöver inte tvås, för du är ren i tanke, ord och gärning. Och om du behöver tvås, så är jag inte värdig att döpa dig”.
”Jag har kommit som en förebild för människorna”, sade Jesus ”och vad jag bjuder dem att göra, måste jag själv göra.” Människan skall tvås med vatten som ett tecken på själens rening. Denna tvagning fastställer vi som en ritual. Dopet kallar vi den nu, och så skall den också heta i framtiden
Ditt verk som döpare och profetisk förelöpare, är att bereda vägen och uppenbara det fördolda. Folket står berett att lyssna till livets ord. Jag har kommit för att låta dig göra mig känd över hela världen, som den treenige Gudens profet och som den utvalde som skall uppenbara Kristus för människorna.”
Då ledde Johannes Jesus ned till floden vid vadstället och han döpte honom i namn av den Helige som hade sänt honom för att uppenbara Kristus för människorna.
Och när de kom upp ur vattnet, sänkte sig den Helige Ande ned från ovan i en duvas gestalt och satte sig på Jesu huvud. En röst från himlen sade: ”Detta är Guds älskade son, Kristus – Guds kärlek uppenbarad.” Johannes hörde rösten och förstod dess innebörd. Sedan gick Jesus därifrån, och Johannes predikade för folket.
De som erkände sina synder och vände sig bort från ondskans väg till det rätta livet, blev döpta som ett tecken på syndernas utplånande genom rättfärdighet.

Reflektion 6 januari: Den heliga andningens härkomst

I den kristna traditionen är julen en period som börjar med julafton den 24:e december och slutar med höjdpunkten den 6 januari. Besöket av de tre kungarna eller tre vise männen från öst hos Josef och Maria som kommer för att tillbe den nyfödda Jesus med gåvor av guld, myrra och rökelse firas den 6 januari. Berättelsen om de magiska prästernas vördnad är en inbjudan att placera vårt huvud, hjärta och händer i tjänst för den nya själen i den andre-inom-oss, den nyfödda Jesus i oss själva.

Den 6:e januari firas också en annan händelse, en som enligt traditionen ägde rum exakt trettio år efter det vördnadsfulla besöket av de magiska prästerna: när Jesus döps av Johannes döparen i floden Jordan. Med detta dopförbund förband den kosmiska Kristuskraften sig med den fysiska människan Jesus. I kapitel 64 i Aquariusevangeliet läser vi om detta:

Då ledde Johannes Jesus ned till floden vid vadstället och han döpte honom i namn av den Helige, som hade sänt honom för att uppenbara Kristus för människorna.
Och när de kom upp ur vattnet, sänkte sig den Helige Ande ned från ovan i en duvas gestalt och satte sig på Jesu huvud. En röst från himlen sade: ”Detta är Guds älskade son, Kristus – Guds kärlek uppenbarad.” 

Av denna anledning kallas 6:e januari också ’uppenbarelse-högtiden’ eftersom Uppenbarelse betyder ’utsikt från höjden’. I vår kultur känner nästan alla till bakgrunden till firandet av julen som jubileet för den fysiska födelsen av människan Jesus, men bara ett fåtal vet bakgrunden för uppenbarelsen: firandet av den transcendentala ”födelsen” av Kristus i människan Jesus.

Julhistorien om Jesu födelse beskrivs endast i två av de fyra evangelierna i Nya testamentet. Alla fyra bibliska evangelister uppmärksammar dock dopet i Jordan genom vilken människan Jesus från Nasaret blev ”Jesus Kristus”. Den transcendentala födelsen av Kristus är således minst lika viktig som den fysiska födelsen av människan Jesus.

Författaren till Johannesevangeliet – en annan person än Johannes döparen – fäste stor vikt vid det faktum att Kristi kraft förband sig med en person i en fysisk kropp på jorden. I prologen till Johannesevangeliet, som ofta betraktas som det mest gnostiska evangeliet i Bibeln, skrev han att Ordet – en beteckning för logos eller Kristus – hade inkarnerat på jorden:

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader och han var fylld av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: Det var om honom jag sade: ”Han som kommer efter mig går före mig, ty han fanns före mig!” Av hans fullhet har vi alla fått del, med nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Moses, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus.

(Johannesevangeliet 1:14-17)

I dessa femton reflektioner konstateras det ständigt att vi kan se händelserna i evangelierna som processer som inträffar i oss själva när vi följer den gnostiska stigen. Jesu inre födelse är bara början på en andlig väg där vi inriktar oss på uppfyllandet av vår inre uppgift: att återställa den levande förbindelsen med den gudomliga världen från vilken vi har kommit.

 

I programmet Andlig Jul har vi förklarat fyra olika födslar i Aquariusevangeliet, de på varandra följande födelserna av Maria, Johannes, Jesus och Kristus.

Dessa fyra gestalter representerar aspekter i oss själva som kan utvecklas tillsammans med varandra under en avsevärd tid. Det är därför inte sant att Maria försvinner när Johannes dyker upp. Och Johannes försvinner inte omedelbart när Jesus dyker upp. Hur kan vi förstå dessa fyra födslar?

  1. Födelsen av Maria hänvisar till att lära känna den inre uppgiften.
  1. Johannes födelse hänvisar till förberedelserna för den inre uppgiften.
  2. Jesu födelse hänvisar till det växande genomförandet av den inre uppgiften.
  3. Den transcendentala födelsen av Kristus hänvisar till att fullborda den inre uppgiften.

Vad är den verkliga betydelsen av dopet? Det är en nedsänkning för att uppnå rening! Johannes sade:

I vatten renar jag, vilket är symbolen för själens rening; men när han kommer som skall komma, se, han kommer att rena i Helig Ande och rena med eld.

Naturligtvis kan nedsänkning i vatten avses bokstavligt. Men andligt sett är dopet med vatten ett tillträde till det högre kraftfältet i en levande andlig tradition. Som ett resultat av denna ingång kan andegnistan i hjärtat återuppväckas och sedan initiera en förnyelseprocess.

Dop med eld innebär att ta emot den kosmiska Kristuskraften i det mänskliga systemet och att den blir verksam. Du kan förstå att behovet av en personlighetens rening är nödvändig så att den är beredd och anpassad, annars kan de höga andliga krafterna inte tas emot. I elddopet upptänds dolda krafter i huvudet.

Efter dopet i Jordan drog sig Jesus, som från det ögonblicket var Kristus, tillbaka i fyrtio dagar i öknen. Sedan började han sitt yttre uppdrag i världen på grundval av den inre uppgift han hade slutfört.

Det stora Kristus-mysteriet är ett mysterium som helt enkelt inte kan förstås med vårt vanliga tänkande. Ändå kan vi säkert bilda oss en uppfattning om det, till exempel genom att använda följande utdrag ur förordet till Aquariusevangeliet :

Innan skapelsen gick Kristus med Fadern Gud och Moder Gud i Akasa. Kristus är sonen, den ende sonen född av Gud Allsmäktig, kraftens Gud och den allvetande Guden, tankens Gud och Kristus är Gud, kärlekens Gud.

Sonen kallas Kristus, därför att Sonen, kärleken, den universella kärleken, var avskild, menad att vara skapare, Herre, bevarare och frälsare av allt, allt som är, eller någonsin kommer att bli. Genom Kristus bevaras de och om de faller är det Kristus som reser dem.

Nu genomtränger Kristus, den universella kärleken, alla rymder ut i oändligheten, det finns därför inget slut på kärleken.

Fullkomlighet är livets slut. Ett frö är perfekt i sitt embryonala liv, men det är avsett att utvecklas, att växa. Dessa frön, som var Guds tankar, såddes i varje plan av jorden – skapelsens frön, jordens, växternas, djurens, människornas, änglarnas och kerubernas frön. De som sådde frön genom Kristus föreskrev att de skulle växa och till sist återvända, efter otaliga års ansträngning, till tankens stora magasin och var och en skulle vara fullkomlig i sitt slag.

Och i kärlekens gränslösa välsignelse skapades människan, jorden, plantorna, djuren och Kristus förkunnade: Människan skall härska över allt som finns på detta livsplan och det var så.

Och han som gav herraväldet till människan förklarade att hon måste regera med Kärlek.

Men människorna blev grymma och de förlorade makten att regera, och det skapade, jorden, växterna och djuren blev fiender till människan.

Men människorna visste inte längre vad som var rätt och hon kunde inte längre förstå att kärleken var utan gräns.  Hon såg endast sig själv och saker för sitt jag.

För att han skulle kunna vara nära människorna på alla livets vägar, för att människan skulle förstå kärlekens mäktiga ande, uppenbarades Kristus för människornas ögon och öron genom att ta sin boning i en ren person, väl förberedd genom många liv, för att vara en bestående plats för kärlek.

Således visade Kristus Kärlekens kraft att rädda; men människorna glömmer så fort. Därför måste Kristus framträda om och om igen.

”Den födelse jag talar om är inte köttets födelse. Om en människa inte blir född av vatten och den Heliga Ande, kan hon inte komma in i den Heliges rike.
Det som är fött av kött är människans barn; det som är fött av den Heliga Ande är av Gud.

Aquariusevangeliet 75:10-13

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv