Hoppa till innehåll

DECEMBER 28 Berättelsen

DECEMBER 28 Berättelsen

DECEMBER 28 BERÄTTELSEN

Maria och Elisabet undervisas i en mysterieskola i Egypten

Kapitel 7 och 8 i Aquariusevangeliet

Herodes son, Arkelaus, regerade i Jerusalem. Han var självisk och grym. Han dödade alla som inte hedrade honom.

Han kallade de visaste männen till rådslag och frågade dem om barnet som gjorde anspråk på hans tron. Och när rådet talade om för honom att både Johannes och Jesus var döda blev han tillfredsställd. Nu var Josef, Maria och deras son emellertid i Egypten i Zoan, och Johannes var med sin mor i de judiska bergen. Elihu och Salome sände skyndsamt budbärare för att hitta Elisabet och Johannes. De hittade dem och förde dem till Zoan. Maria och Elisabet förundrade sig mycket över deras underbara räddning. Elihu sade: Det är inte märkvärdigt. Ingenting är beroende av slumpen. Lagar styr allt. Sedan urgamla tider var det bestämt att ni skulle komma till oss och bli undervisade i denna heliga skola.

Elihu och Salome ledde Maria och Elisabet ut till den heliga lunden i närheten, en plats som de hade utvalt för undervisningen.

Elihu sade till Maria och Elisabet: Ni må skatta er trefaldigt välsignade, för ni har utvalts såsom mödrar till män som lovats till folket sedan flydda tider, vilka fått förelagt att lägga grundstenen, på vilken den fullkomliga människans tempel ska vila, ett tempel som aldrig skall förstöras. Vi mäter tiden genom tidsåldrar och porten som leder till varje tidsålder menar vi vara en milstolpe på rasens färd. En tidsålder har försvunnit och porten till en annan flyger upp vid tidens beröring. Denna tidsålder är själens förberedelse, Immanuels rike, då människan skall lära känna Gud i sitt hjärta. Och dessa, era söner, skall bli de första att förkunna de glada nyheterna, predika den goda viljans evangelium och om frid på jorden. Ett mäktigt arbete blir deras för sinnliga människor vill inte motta ljuset, de älskar mörkret och när ljuset lyser i mörkret förstår de inte det. Vi kallar dessa era söner, Ljusets uppenbarare, men de måste först äga ljuset innan de kan uppenbara ljuset. Och ni måste undervisa era söner och sätta deras själar i brand med kärlek och helig nit och göra dem medvetna om deras uppdrag till människornas söner. Lär dem att Gud och människan var ett, men att genom sinnliga tankar, ord och handlingar rycktes hon bort från Gud och förnedrade sig själv. Lär dem att den Heliga Anden skall återförena dem, skall återställa harmoni och fred, att ingenting utom kärlek kan förena dem. Att Gud så älskade världen att han sände sin son i mänsklig gestalt på det att människan skulle förstå. Den enda världsfrälsaren är kärleken, och Jesus, Marias son, som kom till världen för att uppenbara denna kärlek för människorna. Kärleken kan emellertid inte uppenbaras förrän vägen har blivit banad, och intet kan bryta klippor, jämna berg och höja dalar och därmed bereda vägen, annat än renhet. Men människan kan inte förstå denna själens renhet. Därför måste den också komma i mänsklig gestalt. Och du, Elisabet, är välsignad eftersom din son är Renhet i mänsklig gestalt, och han ska bana väg för Kärleken. Denna tidsålder skall endast fatta en liten del av Renhetens och Kärlekens verk men intet ord går förlorat, för i Guds minnesbok upptecknas varje tanke, varje ord och varje handling. Och se, när världen är redo att mottaga, skall Gud sända en budbärare för att öppna upp boken och från dess heliga sidor skriva ned Renhetens och Kärlekens budskap. Då skall alla människor på jorden läsa livets ord på sitt eget språk, och de skall se ljuset, vandra i ljuset och vara ljuset. Och då skall människan åter vara ett med Gud.

Åter mötte Elihu sina lärjungar i den heliga lunden och sade: Ingen människa lever bara för sig själv för varje levande varelse är bunden till alla andra levande väsen. Välsignade är de renhjärtade för de älskar och begär inte kärlek i gengäld. De vill inte göra något mot andra som de inte vill att andra människor skall göra mot dem. Det finns två jag, det högre och det lägre jaget. Det högre jaget är människoanden iklädd själ, skapad till i Guds avbild. Det lägre jaget, det köttsliga jaget, begärets kropp, är en återspegling av det högre jaget, som köttets dunkla eter har vanskapt. Det lägre jaget är en illusion som skall försvinna. Det högre jaget är Gud i människan och skall aldrig försvinna. Det högre jaget bär inom sig sanningen, det lägre jaget är sanningens frånsida, och är därför uppenbarad falskhet. Det högre jaget är rättvisa, barmhärtighet, kärlek och sanning, det lägre jaget är vad det högre jaget inte är. Det lägre jaget alstrar hat, förtal, liderlighet, mord, stöld och allt som är ont, det högre jaget är moder till livets dygder och harmonier. Det lägre jaget är rikt på löften men fattigt på välsignelse och frid. Det bjuder på nöjen, glädje och tillfredsställande vinning men ger endast oro, elände och död. Det ger människan äpplen som är väldoftande och vackra att skåda men deras inre är fullt av bitterhet och galla.

Om ni skulle fråga mig vad ni skall studera, skulle jag säga: er själva, och när ni noga har studerat er själv, och åter frågade mig vad ni skulle studera härnäst, skulle jag svara: er själva. Den som väl känner sitt lägre jag, känner världens illusioner, känner till allt som skall försvinna; och den som känner sitt högre jag, känner Gud, känner väl till det som inte kan försvinna. Trefaldigt välsignad är den människa som har gjort renhet och kärlek till sin ägodel för hon har befriats från det lägre jagets faror och är själv sitt högre jag. Människor söker frälsning från ondskan som de menar är odjur från underjorden och de har gudar som endast är förklädda djävlar, mäktiga men uppfyllda av avund, hat och lust. De vars gunst måste köpas med dyrbara offer av frukter, och blodet av fåglar, djur och människor. Ändå äger dessa gudar ej öron att höra med, ej ögon att se med, ej hjärtan att deltaga med, ej makt att frälsa. Detta onda är en fabel; dessa gudar är gjorda av luft och klädda i tankens skuggor. Den enda djävul från vilken människorna måste befrias är jaget, det lägre jaget. Om människan skall finna sin djävul måste hon blicka inom sig: hans namn är jaget. Om människan vill finna sin frälsare måste hon blicka inom sig och när jagets djävul har störtats från tronen, skall frälsaren, Kärlek, bli upphöjd till maktens tron. Ljusets David är Renhet, som dräper den mäktige Goliat från mörkrets värld och sätter frälsaren, Kärleken, på tronen.

Etiketter

Gillar du det här?

Detta och många fler finns på vår Facebook-sida. Besök och prenumerera för att få de senaste uppdateringarna.

Tryck på en av följande knappar om du vill dela det här inlägget.

Citatarkiv