|
|
|
|
|
|Litteratur
Böckerna kan beställas genom att e-posta till bokinfo@rosenkorset.se. Priserna är inklusive moms men porto tillkommer. Fler titlar av J. van Rijckenborgh och Catharose de Petri som ej finns på svenska kan köpas på engelska hos www.amazon.com. Direktlänkar till böckerna: Catharose de Petri  J. van Rijckenborgh.
Antonin Gadal
På väg till den Heliga Graal

På den sidan, som du har kommit ifrån, finns den materiella världen, som ännu behärskar dig. På andra sidan är Andens värld, som du inte känner. Den världen, jag får inte dölja det för dig, är en värld där det måste arbetas hårt under fyra år, en värld av studier, bön och fasta; den håller våra söner inneslutna i våra älskade grottors avskildhet och djupa stillhet, ty den mystiska portens slutövervinnelse måste man ju förtjäna. Tänk efter ännu en gång, och välj sedan ... Men glöm inte vad den gudomlige Mästaren har sagt: 'Om någon vill vara min discipel, må han försaka sig själv och följa Mig.'
Så börjar "Stjärnornas Väg" för den unge Matheus, med ett val. Även för oss moderna människor finns ett val. Ju mer medvetna vi blir om oss själva och vår situation i den här världen vi lever i, desto tydligare kommer detta val att te sig. Visserligen är vår situation i dagens samhälle annorlunda än den för de medeltida katarerna, men i grund och botten är frågeställningen den samma. Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg, hur kommer vi dit? I den här boken får vi ta del av vägen till svaren på dessa frågor som den såg ut för 700 år sedan.
Paperback 112 sidor ISBN 90 6732 318 7 100 SEK
Jan van Rijckenborgh
Livets och Dödens Mysterium

Människan är ett mikrokosmos, dvs ett litet kosmos. Ursprungligen befann sig detta mikrokosmos i ett gudomligt tillstånd, odödligt och med fantastiska förmågor. Men något hände, det som i många nyter och legender kallas "fallet". Därigenom förlorade mikrokosmos sina gudomliga förmågor och sin odödlighet. Det klövs och alltsedan dess finns två slags mikrokosmos: manliga och kvinnliga. Vad var det som hände. Vad orsakade denna katastrof? Jan van Rijckenborgh ger oss en bild av detta. Han beskriver för oss hur det Universella Broderskapet stod inför den enorma uppgiften att föra den fallna mänskligheten tillbaka. För att uppnå detta storslagna mål skapades hela vårt universum och den mänsklighet som vi tillhör. Räddningsplanen går ut på att mikrokosmos genom många inkarnationer så småningom skapar en personlighet som kan ersätta den del av mikrokosmos som försvann i och med fallet. En sådan personlighet kan väcka den slumrande gudomliga gnistan i mikrokosmos mitt och vända tillbaka till det förlorade gudomliga tillståndet.
Paperback 88 sidor ISBN 978 6732 027 7 50 SEK
Rosenkorsets Rop Fyra Seklers Levande Tradition

Vid slutet av millenniet framträder Rosenkorset, representerat av Lectorium Rosicrucianum, åter utåt, för att förbinda Rosenkorsarnas rika historia med aktualiteten. Med utställningen Rosenkorsets Rop. Fyra seklers levande tradition och tillhörande katalog, hoppas initiativtagarna, Koninklijke Bibliotheek och Lectorium Rosicrucianum, kunna ge svar på frågor som: Vad är Rosenkorset? Vem är den mysteriöse grundaren av Rosenkorsarbroderskapet, Christian Rosencreutz? Vad var budskapet bakom Rosenkorsarnas Manifest? Vad syftar Rosenkorsarrörelserna till? Aldrig tidigare har en så stor samling skrifter om Rosenkorsarna, över ett så stort tidsspann, visats på en och samma plats.
Rosenkorsets Rop - Fyra seklers levande tradition är ett nytt upprop till att utforska avsikten med Rosenkorsarnas Manifest och den i dem påbjudna andliga reformationen till ande, själ och kropp. Den ger även hänvisningar till ytterligare information om såväl de klassiska som de moderna Rosenkorsarna.
Paperback 127 sidor + bilagor ISBN 90 6732 265 2 70 SEK
Jan van Rijckenborgh
Den Kommande Nya Människan

Vad vet ni om frihet, om befrielse? Vad är frihet för er? Går era tankar vid orden frihet och befrielse utöver vårt samhälles normala begreppsvärld? Då är denna bok: Den Kommande Nya Människan en bok för er. Den tar er med på en sökarfärd till den andre i er själv. Jan van Rijckenborgh beskriver i Den Kommande Nya Människan den nuvarande människan som ett system, bestående av flera, varandra genomträngande kroppar av olika "täthet", inneslutna i ett mikrokosmos. I centrum av detta mikrokosmos finns en gudomlig kärna, en rest av den ursprungliga Människa, som vi en gång var. Centralt står frågorna: vilka var vi, vilka är vi och vart är vi på väg? Den Kommande Nya Människan är baserad på den Universella Läran, den röda tråd som ni finner i alla världsreligioner och mysterieskolor sedan mänsklighetens begynnelse. Varje tidsepok och varje mänsklighetsperiod ger form åt sina vägar till befrielse, en aktuell Stig till Liv.
Denna bok, som vänder sig till det 20:e och 21:a århundradets människa, får er att in i minsta detalj undergå och uppleva denna process, åtminstone om ni har den nödvändiga öppenheten för det. Boken beskriver den mänskliga brottningskampen efter Ljuset. Här finns nyckeln till en rätt självanalys - som är en process av självrening - och fortsättningen av den i form av öppenhet för en andlig framtid. Slutmålet är transfiguration, ersättandet av det från Gud avskilda väsendet, med en Människa som lever ur krafter som vi knappast kan förstå. Denna Nya Människa beskrivs in i minsta detalj av Jan van Rijckenborgh, så att den moderna sökaren kan känna igen henne och rikta sig efter hennes spår.
Paperback 294 sidor ISBN 978 90 6732 342 0 100 SEK
Catharose de Petri
Ljusets Treförbund 24 december 1980

I en av de gamla skrifterna av Jacob Böhme finns en teckning av en grop. Gropen är öppen upptill och ljuset strålar in. Men på gropens botten försöker människorna att bryta sig igenom väggarna. Ljuset som strålar ner från ovan, ser de inte. Hela deras uppmärksamhet är inriktad på att få till stånd en öppning i murens vägg. De klamrar sig fast med händer och fötter vid stenarna, för att på så sätt försöka klättra upp för de branta och hala väggarna. Men vad händer? Ni har troligen någon gång iakttagit detta hos en insekt. Insekten kryper uppåt. Men i ett bestämt ögonblick faller den åter ner, och börjar resan på nytt.
Så går det även med mänskligheten i vår världsordning. Och varje människa deltar däri, så länge hon ännu inte känner till luttringsberget. Vi försöker alla "så länge vi ännu inte vågar bestiga luttringsberget" att vada igenom de olika infernoområdena, fram och tillbaka, fram och tillbaka. Följden blir alltid ett nytt återfall till en djuppunkt, varvid spänningarna av skuld blir allt större, och omsider blir de en outhärdlig börda för människan. Fram till denna punkt ledes varje sökande själ. När det dialektiska livets börda blir för tung finns det slutligen blott en lösning, nämligen att börja bestiga luttringsberget.
Vi i vår Andeskola talar med avseende på denna luttringsväg om enduran, om att negligera självet.Den som vågar påbörja enduran ser kärlekens lina som av Livets Broderskap firas ned till gropens botten.Och nu gäller det om ni i er vilsenhet ser denna lysande kärlekslina och om ni vill låta er omhöljas av denna ljuskraft så att ni "i ett givet ögonblick" kommer att lyftas upp över tid och rum.
Jan van Rijckenborgh
Den Egyptiska Ur-Gnosis del 1

Två vittnesbörd från det gamla Egypten, Tabula Smaragdina och Corpus Hermeticum, är källa till fyra böcker om den egyptiska gnosis. Författaren Jan van Rijckenborgh har på nytt avslöjat dessa källor av ursprunglig kunskap, som uppenbarades och genomlevdes långt före den kristna tideräkningen, och gjort dem tillgängliga för nutidsmänniskan, människan på tröskeln till tjugoförsta århundradet.
Syntesen av den ursprungliga egyptiska gnosis, av författaren kallad "urgnosis" är att hjulet av födelse och död håller jag-människan fången i ett nät av högmod och egenkärlek. Från vår nuvarande värld kan ingen befrielse förväntas. Endast en människa fylld av erfarenhet, en varelse som under en rad liv har samlat sådana erfarenheter att hon känner igen grunden för den egyptiska gnosis, kan finna befrielse genom det som kallas "att gå Stigen". Det är vägen tillbaka till det ursprungliga Livet.
Konkretisering av dessa idéer innebär en fundamental omvändelse, innebär att göra valet att i fortsättningen leva med och ur Gnosis.Att döma av mängden publikationer under senare decennier är gnosis ett högaktuellt ämne. Den Egyptiska Urgnosis, vars första del ni nu håller i era händer, visar vad gnosis faktiskt är: en Väg till Livet.
Paperback 79 sidor ISBN 90 70196 74 3 70 SEK
Paperback 260 sidor ISBN 90 6732 202 4 150 SEK
Jan van Rijckenborgh och Catharose de Petri
Shamballas Broderskap

En kosmisk revolt ger sig tillkänna och vid denna vändpunkt i mänsklighetens historia ser det Gyllene Rosenkorsets Andeskola sig på nytt ställd inför uppgiften att så väl som möjligt förbereda "de som har öron att höra och ögon att se". Samtidigt bör varje sann sökare bli visad på den hänförande stora möjlighet som denna tidsperiod erbjuder hela mänskligheten.
Det Universella Broderskapet utstrålar i allt högre grad sin hjälpande kärlekskraft i denna värld och centrum för detta bemödande är Shamballa, "Gudarnas stad". På samma sätt finns det i varje mänskligt mikrokosmiskt livssystem en brännpunkt av Kristusbemödande: hjärtats ros. Denna bok visar hur rätt besinning på Shamballa och dess möjligheter, steg för steg medvetandegör befrielsens stig för den som söker sanningen.
Paperback 89 sidor ISBN 90 6732 227 x 100 SEK
Inbunden 122 sidor ISBN 90 70196 49 2 100 SEK
Catharose de Petri
Det gyllene Rosenkorset

Hur bör vi, människor i denna tidsepok, inställa oss på de kommande händelserna?
Catharose de Petri vill i denna bok göra oss bekanta med några viktiga aspekter av lärjungaskapet i en Gnostisk Andeskola. En sjufaldigt uppenbarad Andeskola bildar en levande kropp. Hur kan lärjungen bäst foga sig efter denna, för att kunna vara verkligt tjänstbar för den stora helheten? Denna bok går djupare in på olika ting som därvid är av betydelse, såsom vikten av att hålla fast vid Tempelordningen, bruket eller missbruket av vår stämma sett i Andeskolans ljus, de konsekvenser det får för oss när vi kommer till medvetande om att vår kropp i själva verket är "ett Guds tempel".
För den redan i någon mån framskridne sökaren är boken en tydligt skriven vägvisare på vägen mot helgelse.
Catharose de Petri
Förnyelsens insegel

Catharose de Petri ger oss i denna bok allra först en redogörelse för en Gnostisk Andeskolas struktur och nödvändigheten av dess fullständiga uppenbarande för att kunna arbeta verkligt mänsklighetsbefriande.
Med ledning av fragment ur Johannes-Evangeliet förtydligar hon därefter närmare, i sjutton kapitel, olika aspekter av ett sådant arbete i tjänst för Kristi Ljusbroderskap.
Återigen frapperas man av hur Catharose de Petri med ett fåtal ord kan få världar att öppnas och därvid har förmågan att ställa de evangeliska texterna i ett överraskande nytt ljus, nämligen så, att man tydligt förstår det gnostiska budskap som ligger inneslutet i detta Heliga Språk.
En bok som av den gnostiskt inriktade läsaren upplevs som "en Guds handräckning till Sina barn".
Inbunden 116 sidor ISBN 90 6732 016 1 100 SEK
Jan van Rijckenborgh
Gnosis i aktuell uppenbarelse

Vi lever i ett tidsavsnitt då en total världsrevolt äger rum. Pisces-eran måste vika för Aquarius-eran. Och liksom hittills alltid varit fallet i mänsklighetens historia så medför detta tidsperiodernas skifte ett intensivt Gudsbemödande. Omkring sekelskiftet och därefter plöjdes och såddes mänsklighetsåkern av ett fåtal andligen stora, som skapade möjligheten för mänskligheten att vända sig bort från förhärligandet av materien och besinna sig på det icke-stoftliga och det andliga. Såsom bekrönandet av allt detta arbete är nu Gnosis, Kunskapen själv - som samtidigt är en kraft till räddning - åter manifesterad bland människorna via det Gyllene Rosenkorsets sjufaldiga Andeskola.
Gnosis är nu, i det levande nuet, närvarande och verksam omkring oss och i oss. Varje människa är tvingad att reagera på Gnosis, men på vilket sätt det sker är nära förbundet med varje människas medvetande-tillstånd. Gnosis, den verkliga Kunskapen om Gud och Hans välde, förmår lyfta oss ut över detta existensfält, först när vi - på basis av förvärvad insikt - kan uttala: "Må det ske mig enligt Din Vilja".
Jan van Rijckenborgh skisserar i denna bok de härliga perspektiv som uppenbarandet av Gnosis erbjuder människorna. Han skriver utförligt om den nya mänsklighetsperioden och dess aspekter och konsekvenser. Han belyser för oss själens pånyttfödelse och följderna därav, för att slutligen ställa oss inför själens och kroppens transfiguration, som möjliggöres tack vare närvaron av det Gyllene Rosenkorsets Andeskola, såsom ett mäktigt instrument för Livets Kristus-Broderskap.
Inbunden 116 sidor ISBN 90 6732 016 1 100 SEK
Paperback 153 sidor ISBN 90 87656 01 9 70 SEK
Jan van Rijckenborgh
Nuctemeron av Apollonius av Tyana

Vid samma tid som Jesus av Nasaret framträdde även Apollonius av Tyana. Båda dessa stora hade var sin speciella uppgift i denna värld. Där Jesus talade till massan, i liknelser och om de ting som ännu måste komma, där predikade Apollonius särskilt för dem som var mogna för en direkt befrielse.
Jan van Rijckenborgh har medelst denna bok gjort några av Apollonius av Tyanas texter tillgängliga för oss. Vad den moderna människan frapperas av vid läsningen är, att man på den tiden förmådde beskriva tingen så förtätat, så att man med få ord förmådde överföra ett enormt djup av insikt. Men tack vare författarens tydliga förklaringar framstår Apollonius sanning och kärlek i full glans inför oss. Och de visar sig vara ett klart 1jus. Ett ljus som strålar så intensivt att det oförminskat förmår tränga, igenom ända in i vår tid.
Paperback 121 sidor ISBN 90 6732 128 1 100 SEK
Jan van Rijckenborgh
Christianopolis

Vägen till "Realiteten" beskrivs ofta såsom upptäckandet av en stad. Namnet på den staden är Christianopolis. Sökaren som beträder denna stad, kommer att uppleva det som en hemkomst.
År 1619 utgav Johann Valentin Andreae ett latinskt verk med titeln: Reipublicae Christianopolitanae Descriptio (Beskrivning av republiken Christianopolis). Denna stad är ingen död stad, utan en levande, vibrerande helhet. Pilgrimen som beträder staden måste bevisa sin hemkomst, genom att han lämnar bakom sig allt, som inte kan leva i denna stad.
J. van Rijckenborgh visar oss i sina förklaringar den kortaste vägen till hjärtat av denna stad Christianopolis
Jan van Rijckenborgh
Världens Ljus

Liksom Saligprisningarna härrör från Bergspredikan så härrör även uttalandet om den upplyste kandidatens värv, "att vara världens ljus-, från Bergspredikan. Författaren närmar sig dessa ord på ett helt nytt sätt och ställer dem i ljuset av det Gyllene Rosenkorset. Det visar sig då att dessa ord, som om och om igen återgivits som en historisk utsaga, plötsligt får en högst aktuell betydelse just i vår tid, i vilken sönderfallet av allt det existerande griper omkring sig allt snabbare.
Mänskligheten behöver ett nytt Ljus! Och det är nu en gång så att var och en som kan inse detta är förpliktad att räcka det mottagna ljuset vidare.
Därför har i slutet av boken ännu ett anförande av Jan van Rijckenborgh tagits upp, i vilket berättelsen om Jesu korsfästelse (Joh. 19:7-19) förklaras - för alla som "har öron att höra" - på ett hittills okänt sätt såsom den himmelska människans oundvikliga och oavvisliga offer!
Paperback 86 sidor ISBN 90 6732 033 1 70 SEK